Kinder- en Jeugdpsychologie

Kinderen en jongeren kunnen psychische klachten hebben. Het kan zijn dat het kind of de jongere zelf aangeeft problemen te hebben, maar soms is het de omgeving die zich zorgen maakt en om hulp vraagt.

Soms kunnen ouders en/of school om hulp vragen wanneer een kind/jongere klachten vertoont. Denk hierbij aan problemen die te maken hebben met onzekerheid, angsten, dwangklachten, gedragsproblemen, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, traumaverwerking, moeite met contact leggen, identiteitsvragen en/of depressieve gevoelens. Het kan ook zijn dat verstoorde communicatie binnen het gezin de hulpvraag is.

Ook vragen bij de opvoeding kunnen aanleiding zijn voor het zoeken van hulp. Dit zijn veelal problemen of vragen omtrent de ontwikkeling van een kind of problemen met zindelijkheid, slapen en/of eten. Verder kan begeleiding bij rouw en echtscheiding een reden zijn om een kinder- en jeugdpsycholoog te raadplegen.

Aanpak

De psycholoog zal in één of enkele gesprekken het probleem in kaart brengen. Wie er voor deze gesprekken uitgenodigd worden, zal in overleg met u worden bepaald. Soms worden eerst de ouders uitgenodigd; soms is het kind er in het eerste gesprek direct bij aanwezig. Houdt er rekening mee dat een jongere vanaf 16 jaar er volgens de wet recht op heeft om zelfstandig gesprekken met een psycholoog aan te gaan.

Vaak worden vragenlijsten afgenomen die het plan voor de behandeling verder onderbouwen. Ook gegevens opvragen bij bijvoorbeeld school kan onderdeel zijn van deze eerste fase.

Het verdere verloop van de behandeling hangt af van het type hulpvraag en wie er hulp zoekt. Zo zal rouwproblematiek van een 8-jarige eerder individuele therapie zijn, terwijl bij zindelijkheidsproblemen van een 4-jarige ook de ouders begeleid zullen worden. Bij wat oudere kinderen kunnen soms gezinsgesprekken nodig zijn. 

Duur

De duur van een behandeling bij kinderen en jeugdigen kan enorm uiteenlopen. Bij opvoedingsadviezen zijn 2 à 3 gesprekken meestal genoeg, terwijl de behandeling bij ernstige, complexe problematiek langere tijd in beslag kan nemen. Tijdens een van de eerste gesprekken zal uw psycholoog u hierover informeren.

Kosten en verwijzing

Vanaf 1 januari 2015 worden de kosten van de psychische zorg voor kinderen en jeugd vergoed door de gemeente. Een verwijzing kunt u verkrijgen bij de (huis)arts of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze praktijk heeft contracten met zowel de gemeenten in Noordoost-Brabant als Noord-Limburg.